Logo DostupnyiPhone.cz
Usmívající se zaměstnanec firmy DostupnyiPhone.cz.
Poradíme s výběrem +420 704 926 926 Po-Pá: 10 - 17 hod.

Reklamace a vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU do 14 dní (*platí pro fyzické osoby nepodnikatele)

Internetový obchod DostupnyiPhone.cz poskytuje dle zákona možnost vrácení zboží do 14 dní od převzetí objednávky*

* do 14 dní od obdržení zboží vyplňte prosím formulář

* zabalte pečlivě iPhone s veškerým příslušenstvím

* balíček odešlete zpět z jakékoliv České Pošty nebo Zásilkovny

* jakmile zboží obdržíme, naši technici jej zkontrolují a v zákonné lhůtě 14 dní odesíláme peníze zpět na Váš účet

* poštovné při odeslání Českou poštou a jinými přepravci si Zákazník hradí sám, adresa pro zaslání: DostupnyiPhone.cz, Korunní 1295/55, Praha 2  Vinohrady, PSČ: 120 00

Podmínky pro vrácení zboží do 14 dní* bez udání důvodu:

 • informace o vrácení zboží musí být poskytnuta nejpozději do 14 dní od obdržení zboží
 • zboží nesmí být mechanicky poškozené
 • součástí reklamovaného zboží musí být veškeré příslušenství a dárky
 • zboží musí být v původním stavu v jakém jste jej obdrželi, v opačném případě mohou být účtovány poplatky za uvedení do původního stavu
 • iPhone musí být odhlášený z iCloud a být v továrním nastavení
 • zásilka musí obsahovat doklad o koupi
 • * platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele
 • Balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou
 • Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty

Více o odstoupení smlouvy naleznete v obchodních podmínkách v bodě 7.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PURE VISION S.R.O.

Reklamace v záruční době (obvykle 2 roky )

 • Zabalte pečlivě iPhone s veškerým příslušenstvím
 • Balík odešlete na adresu: DostupnyiPhone.cz, Korunní 1295/55, Praha 2  Vinohrady, PSČ: 120 00
 • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopii kupního dokladu a Vaší zpětnou adresou, případně i s číslem Vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz
 • Jakmile naši technici iPhone opraví nebo v rámci opravy vymění, zašleme Vám iPhone s reklamačním protokolem zpět
 • Za odeslání reklamace zpět nic neúčtujeme

Podmínky pro záruční reklamaci:

 • Zboží musí být odesláno nejpozději v záruční době, obvykle 2 roky od koupě
 • Zboží nesmí být mechanicky poškozené
 • Zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno
 • Balík odešlete na adresu: DostupnyiPhone.cz, Korunní 1295/55, Praha 2  Vinohrady, PSČ: 120 00
 • iPhone musí být odhlášený z iCloud a v továrním nastavení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Tento reklamační řád společnosti PURE VISION s.r.o., se sídlem Korunní 1295/55, Vinohrady, PSČ 120 00 Praha 2, IČO: 064 37 125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282153 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese dostupnyiphone.cz.
 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. V případě již použitého spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Délka poskytnuté záruky za jakost zboží je 24 měsíců od převzetí zboží; poskytnutá záruka za jakost se neuplatní na baterie a voděodolnost zboží. V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
 • V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tj. při oprávněné reklamaci třetí stejné vady, která byla již dvakrát opravována a znovu se na zboží vyskytla) nebo pro větší počet vad (v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady). V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

PRŮBĚH REKLAMACE

 • Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.
 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím pošty či na elektronické adrese info@dostupnyiphone.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
 • Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu.
 • Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.
 • Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 21.09.2021
Vlastní servis
Záruka 24 měsíců
Poštovné za 49 Kč
Rychlé odeslání