Logo DostupnyiPhone.cz
Usmívající se zaměstnanec firmy DostupnyiPhone.cz.
Poradíme s výberom +420 704 926 926 Po-Pá: 10 - 17 hod.

Podmienky a pravidlá

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto podmienky („podmienky a ustanovenia„) spoločnosti PURE VISION s.r.o., so sídlom Korunní 1295/55, Vinohrady, PSČ 120 00 Praha 2, IČO: 064 37 125, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 282153 („Predajca„) sú upravené v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník („Občiansky zákonník„) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na jej základe („Kúpna zmluva„) uzatvorená medzi predávajúcim a fyzickou osobou – spotrebiteľom („kupujúci„).
 • Obchodné podmienky sa primerane vzťahujú na prípady, keď je kupujúci podnikateľom v zmysle článku 3 týchto Obchodných podmienok, s výnimkou ustanovení článkov 7, 8.3 a 8.4 týchto Obchodných podmienok.
 • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy vykonáva zárobkovú činnosť živnostenským alebo iným obdobným spôsobom samostatne, na vlastný účet a zodpovednosť, so zámerom vykonávať ju sústavne a za účelom dosiahnutia zisku. Ak kupujúci vo svojej objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že sa na neho automaticky vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach pre podnikateľov a že sa na neho nevzťahujú pravidlá platné len pre spotrebiteľov.
 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza dištančným spôsobom, a to aj v prostredí internetového obchodu predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese dostupnyiphone.cz (ďalejlen „webová stránka„), prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalejlen „webové rozhranie obchodu„).
 • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, možno dohodnúť individuálne písomne pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku.
 • Predávajúci môže jednostranne zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • V prípade kúpy tovaru na diaľku (najmä prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo na základe komunikácie telefonicky alebo e-mailom) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy prijatím objednávky predávajúcim, pričom za takéto prijatie sa považuje odoslanie tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo výslovné prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že predávajúci neprijme príslušnú objednávku tovaru do 3 pracovných dní, kupujúci už nie je objednávkou viazaný.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, najmä ak je kupujúcim osoba, ktorá v minulosti podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky, alebo osoba, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Kúpna cena tovaru je vždy uvedená pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vrátane všetkých daní a poplatkov.
 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu spôsobom dohodnutým v objednávke, resp. potvrdenie objednávky v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zloženie zálohy na objednaný tovar.
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady na vybrané služby (darčekové balenie a pod.), ktoré kupujúci uvedie v objednávke.
 • V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy; v prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru na účet predávajúceho spolu s variabilným symbolom platby; tieto údaje budú zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho ako súčasť potvrdenia objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru za platbu (vykonanú v hotovosti alebo bezhotovostne) uskutočnenú na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Českej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po zaplatení kúpnej ceny tovaru (alebo jej časti v prípade zálohy) vrátane všetkých náležitostí vyplývajúcich z právnych predpisov o evidencii tržieb; zároveň je predávajúci povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line (v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín). Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad – faktúru vo fyzickej podobe spolu so zásielkou alebo v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu.

4. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

 • Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa tovar nepreberá priamo v prevádzke predávajúceho, sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí v procese objednávky.
 • V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 • V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
 • V prípade voľby osobného odberu objednaného tovaru je kupujúci vždy povinný počkať na doručenie potvrdzujúceho e-mailu s výzvou na prevzatie tovaru. Tovar nebude možné vyzdvihnúť pred zaslaním takéhoto oznámenia. Tovar bude k dispozícii na odbernom mieste počas 7 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na jeho vyzdvihnutie.
 • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť príslušnému dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.
 • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky príslušného dopravcu.

5. PRÁVA NA CHYBNÉ PLNENIE A ZÁRUKA KVALITY

 • Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

6. NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ PREDAJA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.1. ÚČET UŽÍVATEĽA

 • Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k jej používateľskému rozhraniu („používateľský účet„). Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom svojho používateľského konta. Ak chcete aktivovať svoje používateľské konto, musíte vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť znenie zásad spracovania osobných údajov.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za aktuálne a správne.
 • Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
 • Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, najmä ak (i) kupujúci nepoužíval svoje používateľské konto viac ako 12 mesiacov, (ii) informácie, ktoré kupujúci poskytol v rámci registrácie, sú úmyselne nesprávne (iii) alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto podmienok.
 • Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

6.2. OBJEDNÁVANIE TOVARU CEZ WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU

 • Kupujúci zadáva objednávky prostredníctvom svojho používateľského konta.
 • Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Na uskutočnenie nákupu je potrebné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a potvrdiť svoj súhlas s týmito podmienkami a podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými v Zásadách spracovania osobných údajov.
 • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodnených prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2.16 týchto obchodných podmienok. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru vrátane spôsobov doručenia. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky. Dodávky mimo tohto územia sa môžu uskutočniť len na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní/potvrdí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
  • objednaný tovar (kupujúci vloží objednaný tovar do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu);
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru;
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a
  • tieto podmienky a podmienky spracúvania osobných údajov uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov.
 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu umožňuje webové rozhranie obchodu kupujúcemu skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky.
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúci informovaný aj o konečnej cene nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar vložený do košíka a cenu za dopravu tohto tovaru.
 • Objednávka, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.
 • Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalejlen „elektronická adresa kupujúceho„), pričom takéto potvrdenie nie je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 1 týchto obchodných podmienok.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku (zmeniť ju a opraviť), t. j. odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 1 týchto obchodných podmienok.
 • Predávajúci je oprávnený so súhlasom kupujúceho neprijať objednávku, ktorá nie je vyhotovená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, alebo ju vrátiť kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Márne uplynutie tejto lehoty bude mať za následok, že objednávka kupujúceho sa nebude považovať za doručenú.
 • Aby sa predišlo pochybnostiam, kúpna zmluva nie je uzavretá, ak predávajúci objednávku kupujúceho neprijme alebo ju prijme s výhradou.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny tovaru a cien v internetovom obchode. Ponuka tovaru zobrazená v internetovom obchode, vrátane tovaru v predaji alebo vo výpredaji, platí len do vyčerpania zásob alebo do straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom počet výrobkov v predaji alebo platnosť ponuky musí byť vždy osobitne uvedená na webovej stránke.
 • Predávajúci si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu objednaný tovar, najmä ak webové rozhranie obchodu omylom poskytlo zjavne nesprávne alebo neštandardné údaje, najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, alebo. ak je tovar vypredaný a trvalo nedostupný u dodávateľa. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu peňažnú sumu zaplatenú na základe kúpnej zmluvy.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (registrovaný alebo neregistrovaný) súhlasí s týmito podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito podmienkami oboznámiť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii na adrese: dostupnyiphone.cz a zároveň sú kupujúcemu zaslané ako príloha e-mailu súčasne s potvrdením o prijatí objednávky v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám.
 • Informácie o zrealizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú vo webovom rozhraní obchodu najmenej päť rokov od uzatvorenia zmluvy, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO-SPOTREBITEĽA

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho.
 • Ak nejde o prípad uvedený v článku 1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď podľa platných právnych predpisov nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané písomne v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vo formulári.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky, t. j. cenu tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijatú od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak sa s tovarom zaobchádzalo inak, ako by sa s ním malo zaobchádzať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, a ak v dôsledku takéhoto zaobchádzania došlo k zníženiu hodnoty tovaru. Ak predávajúci zistí, že tovar bol opotrebovaný alebo poškodený z dôvodov na strane kupujúceho, má predávajúci právo na vrátenie finančných prostriedkov pri odstúpení od zmluvy kupujúcim v súlade s článkom
 • Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • V prípadoch, keď kupujúci v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
 • Ak sa dar poskytuje kupujúcemu spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.
 • Reklamácie vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@dostupnyiphone.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http: //www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9. OCHRANA ÚDAJOV

 • Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679, zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov a ďalšími súvisiacimi alebo vykonávacími predpismi v oblasti ochrany osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy. Medzi takéto údaje patria najmä údaje poskytnuté kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo poskytnuté v priebehu vzájomnej komunikácie s predávajúcim.
 • Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane otázky ukladania tzv. cookies v počítači kupujúceho sú obsiahnuté v samostatnom dokumente – Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je súčasťou každej kúpnej zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 • Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok sú priložené k obchodným podmienkam.
 • Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.
 • Tieto podmienky sú platné a účinné od 21.9.2021.
Vlastní servis
Záruka 24 měsíců
Poštovné zdarma
Rychlé odeslání